วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553

Tense in English grammar

Learning in class week 2


In this week I have learned about Tense in English grammar


Tense
(กาล)


ในภาษาอังกฤษเราสามารถแบ่งกาลเวลาออกเป็น 3 ชนิดด้วยกันคือ
1.Present Tense (ปัจจุบันกาล)
2.Past Tense (อดีตกาล)
3.Future Tense (อนาคตกาล)


Simple (ธรรมดา)
Continuous (กำลังกระทำ)
Perfect (สมบูรณ์)
Perfect Conti. (สมบูรณ์กำลังกระทำ)


โครงสร้าของ Tense ทั้ง 12
Present (ปัจจุบันกาล)
Simple = S + Verb1 + Verb...Continuous = S + is,am,are+Verb1 ing +...
Perfect = S + has,have +Verb3+....
Perfect Conti. = S + has,have + been + Verb 1 +....


Past (อดีตกาล)
Simple = S + Verb 2 +.....
Continuous = S + was,were + Verb 1 ing...
Perfect = S + had + Verb 3 +....
Perfect Conti. = S + had + been + Verb 1 ing +...


Future (อนาคตกาล)
Simple = S + will,shall + Verb 1+....
Continuous = S + will,shall + be + Verb 1 ing +...
Perfect = S + will,shall + have +Verb 3 +....
Perfect Conti. = S + will.shall + have + been + Verb 1 ing+.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น