วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553

Modality ( ทัศนะภาวะ)

Modality (ทัศนะภาวะ)
คือ ความคิดเห็นต่อสถานการณ์ที่พูด


Communitive compitence
1.Linguitics
2.Sociolinguitics
3.Discourse ตีความ text,beyond sentence.
4.Strategic, pragmatic

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น