วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553

learning log in class week 3


In this week I have about Aspect to use  English translation ,If I knew about kind and event of Aspect it will be help  to me in  English translation better it has to study and to understand truly.


Aspect การณ์ลักษณะมุมมองของผู้พูดที่มีต่อสถาณการณ์ หรือ เหตุการณ์นั้นๆ เช่น ผู้พูดว่า
- เสร็จสิ้นแล้ว กำลังเกิดขึ้น
- พึ่งเริ่มต้น หรือ เกิดซ้ำๆ


1.Progressive aspect
1.1 กำลังดำเนินอยู่
1.1.1 ดำเนินอยู่ต่เนื่อง เช่น She was sleeping.
1.1.2 กำลังเกิดขึ้น และจบลงอย่างรวดเร็จแต่เกิดขึ้นซ้ำๆ เช่น The boy is hitting my dog with my stict.
1.1.3 เหตุการณ์ยังไม่เสร์จสิ้นสมบูรณ์ เช่น I am writing a book on globle warming.
1.1.4 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราว เช่น She is living in london.


2.Perfective aspect
2.1 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่ยมโยงกับเวลาภายหลัง
เช่น The thief had run away wen the police arrived.
2.2 เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วและยังดำเนิดอยู่มาจนถึงปัจจุบัน
เช่น We have lived in Japan since last year.
2.3 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วโดยไม่ระบุเวลา แน่ชัดแต่เกิดขึ้นอย่างน้อย 1 ครั้ง นับจนถึงปัจจุบัน
เช่น I have been to India before.
2.4 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วยังส่งผลอยู่ในขณะปัจจุบัน
เช่น He has cut himself.
I have eatten rice.
Learning out class week 3

 
1. progressive aspect
The progressive, or continuous, aspect is formed with the auxiliary verb 'to be' + - ing, the present participle. It shows that an action or state, past, present, or future, was, is or will be unfinished at the time referred to:
I'm reading Nelson Mandela's autobiography. (action unfinished now)
She was having a shower when the phone rang. (action unfinished at the time the phone rang)


2. perfective aspect


The perfective aspect , sometimes called the aoristic aspect, is a grammatical aspect used to describe a situation viewed as a simple whole, whether that situation occurs in the past, present, or future. The perfective aspect is equivalent to the aspectual component of past perfective forms variously called "aorist", "preterite", and "simple past". Although the essence of the perfective is an event seen as a whole, a unit without internal structure, most languages which have a perfective use it for various similar semantic roles, such as momentary events and the onsets or completions of events, all of which are single points in time and thus have no internal structure. Other languages instead have separate momentane, inchoative, or cessative aspects for those roles, with or without a general perfective.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น